المرجو الإبلاغ عن الروابط التالفة بترك تعليق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

CompAlg beta   البرنامج


  C++ الى كود  Algorithme  وأيضا يحول الـ Algorithme حسنا... يقوم هذا البرنامج بتنفيذ كود
Compilateur  باختصار هو محاولة لبناء كومبايلر

Lien

Télécharger

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ALGORITHMIQUE

 

Première partie du cours (Sur Mediafire) :

13 parties

Lien

Première partie.part01.rar (200 KB)

Première partie.part02.rar (200 KB)

Première partie.part03.rar (200 KB)

Première partie.part04.rar (200 KB)

Première partie.part05.rar (200 KB)

Première partie.part06.rar (200 KB)

Première partie.part07.rar (200 KB)

Première partie.part08.rar (200 KB)

Première partie.part09.rar (200 KB)

Première partie.part10.rar (200 KB)

Première partie.part11.rar (200 KB)

Première partie.part12.rar (200 MB)

Première partie.part13.rar (104 KB)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

TD D'ALGORITHMIQUE

Tous Les TD avec Corrigés FSR année 2012/1013

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ELECTROMAGNETISME

EQUATIONS DE MAXWELL

 

Lien

Télécharger

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

MINI MANUEL ELECTROMAGNETISME

 

Lien

0025__MINI_MANUEL_D'ÉLECTROMAGNÉTISME.pdf (5 MB)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

OPTIQUE ONDULATOIRE PC-MP-PSI-PT

 

Lien

Optique_ondulatoire_PC_MP_PSI_PT.pdf (4 MB)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ALGORITHMIQUE RAISONNER POUR CONCEVOIR

 

Lien

Algorithmique - Raisonner pour concevoir.rar (7 MB)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

OPTIQUE ONDULATOIRE : EXERCICES

 

Lien

Télécharger

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ELECTRICITE 2

CORRIG SERIE N°1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ELECTRICITE 2

UNIVERSITE IBN ZOHR  Année 2008-2009
 Facult´e des Sciences d’Agadir

COURS

Lien

Chap 1 : Chap1.pdf (328,8 kB)

       Chap 2 : Chap2_bis.pdf (283,8 kB)

Chap 3 : Chap3.pdf (415,2 kB)

         Chap 4 : Chap4_bis.PDF (307,4 kB)

TD AVEC SOLUTIONS

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

How to Download   شرح كيفية التحميل

  1. Click the Link Button
  2. Please Wait for 5 Seconds then Click on SKIP AD to get Mediafire Links.
  3. If Skip Ad Button is not showing, try Refreshing Page.
  4. Use Compatible Browsers.. (Firefox, Chrome, ... Recommended)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ